ÜYELERE ÖZEL

Vekaletname

VEKALET ÖRNEĞİ

         

“Melikgazi veya Kocasinan hudutları dahilinde yapılacak olan Toplu konutlardan alacağım, arsa ve konut için resmi, özel, tüzel veya gerçek kişiler nezdinde beni temsile T.C. Hudutları içinde bulunan yerli ve yabancı bankalardan, Finans kuruluşları ve Tasarruf Finansman şirketlerinden Toplu Konutla ilgili olmak üzere kredi almaya, ahzu kabza, çek, senet, borçlanma sözleşmesi, taahhütname, kefaletname, beyanname, talepname, muvafakatname, feragatname vb. belgeleri yerime imzalamaya, alınan kredileri Toplu Konut yapım amaçları doğrultusunda kullanmaya, gerekirse alınan krediyi bankadan adıma veya Toplu Konut adına açtıracağı hesaba yatırmaya, bloke etmeye, dilediği zaman çekmeye, hesabı kapatmaya, Belediyeden, Özel İdareden, Hazineden veya diğer hakiki ve hükmi şahıslardan alınacak olan taşınmaz için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden verilecek olan ferağ takrirlerini adıma dinlemeye, kabullenmeye, imzalamaya, gerekli tapu sicil ve kayıtlarını, talepnamelerini imzaya bu gayri menkullerden Belediyeye, Özel İdareye ve diğer hakiki ve hükmi şahıslara bedelli veya bedelsiz terk edilecek olan kısımlarını terk etmeye ifraz tevhit, mübadeleye, rızai taksim ve hisselendirme sözleşmelerini imzalamaya, ifraz yoluyla veya özel olarak parselasyon talep etmeye mübadele yolu ile ferağ takrirlerini alıp vermeye, Belediye, Özel İdare, Hazine tarafından adıma yapılacak satış, hibe ve mübadele işlemlerini yürütmeye bu konularda ferağ takrirlerini dinlemeye, kabule, Belediye Özel İdare, Hazine tarafından tarafıma tahsis edilecek olan taşınmazı, Belediye, Bankalar, Şirketler ve dilediği kişiler lehine dilediği bedel, sıra, derece, müddet ve şartlarla ipotek etmeye, sonuçta ipoteği fesh ettirmeye, fesh takrirlerini  kabul ve dinlemeye bu konularda ferağ takrirlerini kabul ve dinlemeye, imzalanması gerekli tapu sicil kayıtlarını imzalamaya, ilgili vergi dairelerinde adıma her türlü beyannameleri tanzim ve imzalamaya her türlü harç ve rusumlarını yatırmaya, geri almaya, ahzu, kabza, keza edineceğim konutlar için ilgili makam ve bilimum bankalardan 2982 sayılı yasa hükümlerinden yararlanmak veya yararlanmamak suretiyle kredi talep etmeye, bu hususta talepnamelerini imzalamaya, Elektrik Şirketi ve Melikgazi veya Kocasinan Belediyesinden adıma abone işlemlerini yaptırmaya, bu konularda yazılmasa dahi yapabileceğin tüm işlemleri yapmaya, yaptırmaya hasılı bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını dahi tevkin teşrik azle mezun ve yetkili olmak üzere, Kayseri  S.S.İLDEM YEŞİLYURT KONUT YAPI KOOPERATİFİ  YÖNETİM KURULU’nu birlikte yada tek başlarına ayrı ayrı umumi vekil nasb ve tayin eyledim” diye ilgili sözlerini tamamladı, okur yazar olan ilgili bizzat okudu, kendisine okundu, yazılanların hakiki arzularına uygun olduğunu beyan etmeleri üzerine bu düzenleme altını birlikte imza ettik ve mühürledik.

ERCİYES VD.471 086 0587

 

İndirmek İçin Tıklayınız...